Skip to content

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ I CONDICIONS LEGALS DE NORDHOLISTIC.CAT

 

En aquesta secció podreu consultar amb total transparència, les condicions generals d\’aquest lloc web, així com la política de privacitat i de l\’ús de les galetes.

AVÍS LEGAL NORDHOLISTIC.CAT

Condicions general de la web

1. Informació general

NORDHOLISTIC es troba sota la titularitat de Josep Farell amb NIF 39159822-E i domicili al carrer Torrent, 36 08225 de Terrassa.

Telèfon: 93 733 31 22       Adreça electrònica: nordholistic@nordholistic.com

2.Propòsit

El propòsit d’aquestes condicions generals es regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris d’aquest lloc web, que actualment es troba a la url www.nordholistic.cat ( en endavant, “la web corporativa”).

3.Accés i ús de la web

L’accés i l’ús de la web corporativa tenen un caràcter GRATUÏT per a tots els usuaris i no exigeix registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts poden sol·licitar registre.

En el cas que alguna secció de la Web requerís registre mitjançant un identificador i una contrasenya, tant l’identificador con la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a la que es concedeixen. Serà l’usuari qui haurà de mantenir sota la seva exclusiva confidencialitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta confidencialitat i haurà d’assumir, per tant, tots els danys i conseqüències de qualsevol tipus que es derivin de la revelació del secret. 

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús de la web ni a desenvolupar actituds contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i la bona fe i, en general, contràries a les presents condicions generals. Usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts de la web corporativa, excepte en aquells casos en els que s’hagi posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los.

NORDHOLISTIC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o serveis continguts en ell, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que no compleixi amb l’establert en les present condicions i en especial, amb allò establert al paràgraf anterior.

4.Propietat intel·lectual  e industrial

La propietat intel·lectual dels continguts de la web corporativa, a títol enunciatiu però no limitant, la informació, les dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programari, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són titularitat exclusiva de NORDHOLISTIC per a tothom i durant tota la vida legal d’aquests. Tots els senyals distintius, com a marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en la web corporativa estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de NORDHOLISTIC, motiu pel qual els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, tret que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular. Determinats continguts del lloc web pertanyen als seus respectius autors i són utilitzats en aquesta web en virtut de la corresponent llicència o autorització dels mateixos. Algunes imatges han estat obtingudes de bancs d’imatges lliures de drets, i en aquests casos, la titularitat pertany a l’autor d’aquestes imatges i sota una llicència de lliure disposició.
En publicar continguts en les seccions habilitades a aquest efecte en el lloc web, com poden ser vídeos, fotografies o comentaris, l’usuari concedeix a NORDHOLISTIC una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que si escau pogués correspondre-li sobre tals continguts.
Aquesta llicència no és exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d’explotació de tals continguts per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense percebre per això cap remuneració. Al subministrar els continguts en el sentit indicat en aquest paràgraf, l’usuari garanteix que no està vulnerant cap dret de tercers, ni infringint cap disposició legal o reglamentària. Per tant NORDHOLISTIC no es fa responsable respecte a possibles infraccions de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, ocasionades pels continguts subministrats per tercers. Així mateix NORDHOLISTIC no respondrà de cap mal o perjudici en persones o béns que porti com a causa les opinions, idees o recomanacions manifestades en els continguts publicats pels usuaris en el lloc web.

5.Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari d’Internet.

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts en la web corporativa exclusivament per a les seves necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial o professional de els serveis a els quals té accés o de els resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web corporativa, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de NORDHOLISTIC. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats de la web corporativa per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per a intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors. NORDHOLISTIC no serà en cap cas responsable de l’ús de la web corporativa que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de NORDHOLISTIC o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atemptés contra la moralitat. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de NORDHOLISTIC, així com la introducció o difusió en la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració en la Xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb finalitats comercials o publicitaris, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

L’accés al lloc web no implica l\’obligació per part de NORDHOLISTIC de controlar l\’absència de
virus o de qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l\’usuari disposar d\’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. L\’accés al lloc web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, on la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a NORDHOLISTIC.
En conseqüència, NORDHOLISTIC no es farà responsable dels danys causats per l\’accés al lloc web o per la impossibilitat d\’accedir. Tampoc podrà fer-se responsable dels continguts d\’aquelles pàgines en les quals els usuaris puguin accedir des d\’enllaços inclosos en el lloc web o de la informació enviada pels usuaris a través de les eines habilitades en la web per a introduir continguts, com puguin ser blogs o xarxes socials, quan no tingui coneixement efectiu que la informació a la qual porten aquests enllaços, o que la informació emmagatzemada és il·lícita o que pot lesionar béns o drets d\’un tercer susceptibles d\’indemnització. En el moment en què tingui coneixement efectiu que conté dades com els anteriorment referits, NORDHOLISTIC es compromet a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible l\’accés a ells.
NORDHOLISTIC es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el seu suport necessari a l\’usuari per a obtenir una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web.

6.Enllaços

La web corporativa pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents a NORDHOLISTIC. En aquests casos, NORDHOLISTIC actua com a prestador de serveis d\’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs web enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d\’aquests llocs web i no hagi desactivat l\’enllaç amb la deguda diligència. Si algú vol establir un enllaç amb destinació a la web corporativa, haurà d\’obtenir l\’autorització prèvia i per escrit de
NORDHOLISTIC. No s\’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l\’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran dirigir a l\’usuari a la pàgina principal de la web corporativa, quedant prohibit el denominat “enllaç profund”, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver accedit a la mateixa a través de la pàgina d\’entrada.

7.Xarxes Socials i Blogs

NORDHOLISTIC informa que disposa d\’un perfil en les següents xarxes socials: Facebook i Instagram (d\’ara endavant referides com la Xarxa Social). Totes elles han estat creades amb la finalitat principal de publicitar els serveis i productes de NORDHOLISTIC i permetre als usuaris de la Xarxa Social, que han de ser majors de 14 anys, compartir opinions i fer comentaris, compartir links, pujar fotografies, etc. perquè estiguin visibles en la Xarxa Social.
L\’usuari podrà unir-se als grups o perfils que NORDHOLISTIC té en les diferents xarxes socials.
L\’usuari que es faci fan d\’algun d\’aquests grups o perfils, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la xarxa social, accepta les condicions d\’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent. Així mateix, els usuaris tenen la possibilitat d\’introduir continguts en els blogs de NORDHOLISTIC a manera de comentaris. En tot cas la publicació de continguts estarà subjecta a les presents Condicions generals d\’ús del lloc web i en particular a el que es preveu en aquest apartat.
Els comentaris i continguts publicats en la Xarxa Social o en qualsevol blog de
NORDHOLISTIC per part dels usuaris poden ser vistos per tots els usuaris i, en conseqüència, la cortesia i bon gust són obligatoris. La persona identificada, en cada cas, com la que ha remès els continguts serà la responsable d\’aquests.
Cada usuari és responsable de les seves interaccions amb les Xarxes Socials i els blogs de NORDHOLISTIC i en cap cas les opinions donades pels usuaris d\’aquestes representaran l\’opinió de NORDHOLISTIC.
NORDHOLISTIC es reserva el dret a moderar i, arribat el cas, a suprimir sense previ avís, aquells continguts que puguin ser inapropiats o ofensius. NORDHOLISTIC no es responsabilitza de els vídeos, fotografies i altre material que els usuaris comparteixin a través de les eines habilitades a aquest efecte per les Xarxes Socials o en els blogs de NORDHOLISTIC.
Per això, l\’usuari ha de ser el legítim autor de les imatges i vídeos que pugi a la Xarxa Social i/o comparteixi en els blogs de NORDHOLISTIC, i haurà de comptar amb l\’autorització de les persones que apareguin en aquestes fotografies o vídeos, si escau.
Així mateix, l\’usuari subministrador dels continguts cedeix a NORDHOLISTIC, en qualsevol suport, els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública o qualsevol altre tipus d\’activitat sobre aquests.
En fer-te fan de les nostres Xarxes Socials acceptes:
-Al tractament de les teves dades personals a l\’entorn de la Xarxa Social conforme a les seves
polítiques de privacitat.
-L\’accés per part de NORDHOLISTICa la informació pública del teu perfil.
-Enviar missatges individuals a través de els canals de la Xarxa Social, quan això estigui
permès.
-Rebre actualitzacions de l\’estat de la pàgina de la Xarxa Social de NORDHOLISTIC en el perfil de l\’usuari.
L\’usuari en tot moment podrà deixar de ser fan i deixar de rebre els continguts de la Xarxa Social. També podrà modificar i restringir amb qui comparteix les seves connexions a través de la seva configuració de privacitat.

8.Legislació aplicable

Les presents condicions generals i la resta de condicions establertes en la web corporativa
queden subjectes a l\’ordenació jurídica espanyola. En cas de desavinença o controvèrsia entre les parts, aquestes acorden sotmetre\’s, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al qual poguessin tenir drets, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili de l\’Usuari.